Заключителна конференция по проекта на територията на МИГ Поморие

На 16.02.2023 г. в Залата на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие се проведе заключителна информационна конференция по повод приключване на дейностите по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г.

 

Присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост бяха запознати с постигнатите основни цели и резултати по проекта, изпълняван между МИГ Разлог като водещ партньор, МИГ Поморие и МИГ SPLAV от Чехия.

 

Отчетени бяха успешно изпълнените дейности по насърчаване на екологичната отговорност на местните общности, както и бъдещи действия, свързани с био и еко производства, екологично отговорен туризъм и екологосъобразни икономически дейности.

За целите на проекта на територията на МИГ Поморие бяха закупени 6 бр. дървени павилиони с щандове, предназначени за безплатно ползване от местни производители на биологични, екологично чисти и натурални продукти, както и локална автоматична хидрометеорологична станция, за непрекъснато измерване на метеорологични параметри:  температура и влажност на въздуха, скорост на вятъра, посока на вятъра, слънчева радиация, атмосферно налягане и количество валежи, а също и концентрацията на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух.

 

В рамките на проекта се проведе и предвидената промоционална и маркетингова кампания на екологична тематика, включваща различни инициативи и демонстрации на екологосъобразни практики, с цел повишаване на осведомеността и поощряване по прилагането на иновативни модели за екологичната отговорност и лично поведение.

 

Общата стойност на Административния договор е в размер на 307 991,96 лв., от които 113 122,98 лв. е бюджетът по проекта за МИГ-Разлог /101 810,68 лв. от ЕЗФРСР и 11 312,30 лв. от националния бюджет/ и 194 868,98 лв. е бюджетът за МИГ Поморие /175 382,08 лв. от ЕЗФРСР и 19 486,90 лв. от националния бюджет/.