Участие на МИГ-Разлог в промоционални и маркетингови кампании на териториите на МИГ-партньори


Първа партньорска среща, Рихнов над Кнежноу, Република Чехия

От 15.02.2022 г. до 17.02.2022 г. екипът на МИГ- Разлог взе  участие в провеждане на Първа партньорска среща по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ с МИГ Поморие и Сдружение СПЛАВ в град Рихнов над Кнежноу, Чехия.

На 15.02.2022г. се състоя първоначална среща между координаторите на  партньорите по проекта от България и от Чехия.

Срещата на екипите на всички партньори се проведе на 16.02.2022г. от 10:00ч. в офиса на Сдружение Сплав и започна с приветствие от екипа на домакините. Всеки МИГ представи напредъка по изпълнението на проектните си дейности. Последва  представяне на проучените „Добри екологични практики “ от МИГ-Разлог.

Срещата продължи с представяне на проучените „Добри екологични практики“ от МИГ Поморие и Сдружение СПЛАВ. Последва съвместна работа по обсъждане и допълване на работен вариант на система от критерии за екологично отговорни местни бизнеси, туристически обекти и организации и граждани.

На 17.02.2022г.  в офиса на Сдружение СПЛАВ продължи съвместна работа по обсъждане и допълване на работен вариант на система от критерии за екологично отговорни местни бизнеси, организации и граждани. След обяд участниците посетиха местния пазар за земеделска продукция на централния площад в града. Срещата продължи с планиране и обсъждане на следващи стъпки по изпълнение на проектните дейности. Обсъдени бяха съдържанието и дизайна на съвместния каталог.  Планирано бе и предстоящото събитие през юни 2022 г. в град Поморие, България. Първата партньорска среща приключи с обобщение на постигнатите резултатите  и закриване на събитието.


Съвместно събитие на партньорите  на територията на МИГ-Поморие

На 14 и 15 юни 2022 г. в град Поморие се проведе съвместно събитие по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Бяха представени придобитите материални инвестиции по проекта на територията на МИГ Поморие, а именно:

– хидрометеорологична станция на рибaрското пристанище в Поморие;

– павилиони за фермерски пазар за продажба и дегустация на местни продукти.

На среща с участието на водещия партньор МИГ Разлог, МИГ Поморие и МИГ Сплав (Чехия) бяха обсъдени резултатите по проекта в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие.

На 15 юни беше посетен районът на изпълнение на проект по Процедура 6: „Подобряване на природозащитния статус на видовете от Натура 2000” на МИГ Поморие с бенефициент Община Поморие, както и други проекти, свързани с опазване на околната среда и финансирани от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие.


Участие в партньорска среща, Рихнов над Кнежноу, Република Чехия

На 19.09.2022 г., в Прага се проведе работна среща между партньорите по проекта и  външен експерт на МИГ СПЛАВ, както и наблюдение на екологични модели за екологичен обществен транспорт и разделно събиране на отпадъци.

Срещата на 20.09.2022 г. стартира с пътуване до град Солнице и посещение на реализирани проекти по Програма ЛИДЕР  и беседа с кмета на града относно управление на природните ресурси на територията – вода, енергия, обработка на отпадъците. Работната среща продължи с представяне на напредъка от всеки МИГ. Партньорите  обсъдиха изпълнението на проектните си дейности и спазването на графика на дейностите. След почивка за обяд срещата продължи с пътуване до Брочна във връзка с посещение на изпълнени проекти – станция за биогаз, социален център начално училище и детска градина. Денят приключи с посещение на пивоварна в Рихнов над Кнежноу и дегустация на пиво и местни храни.

На 21.09.2022 г. срещата започна с пътуване до град Рокитнице, където се проведе среща с представители на местната власт в Градския съвет на Рокитнице. Направено бе обсъждане и допълване на работен вариант на система от критерии за екологично отговорни местни бизнеси, организации и граждани. Партньорите посетиха проекти, изпълнени по програма ЛИДЕР – градския природо-научен музей, голф комплекс, ферма за отглеждане на крави и др.

Срещата продължи с обсъждане на следващи стъпки по изпълнение на проектните дейности. Обсъдено бе съдържанието и дизайна на съвместния каталог. Планирано бе и предстоящото събитие през октомври 2022г. в град Разлог, България.

Партньорската среща приключи с обобщение на постигнатите резултатите  и закриване на събитието.