“МИГ Поморие” с екологичен проект в подкрепа на местната общност

Промоционална и маркетингова кампания на екологична тематика се проведе на територията на община Поморие. Кампанията, организирана от Местната инициативна група (МИГ), включи различни инициативи с еко насоченост, в които взеха участие представители на училища, читалища, бизнес, НПО, община и граждани. Мероприятието бе по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Събитието бе във връзка с Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности […]