Заключителна конференция по проекта на територията на МИГ Поморие

На 16.02.2023 г. в Залата на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие се проведе заключителна информационна конференция по повод приключване на дейностите по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г.   Присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост бяха запознати с постигнатите основни цели и резултати по проекта, изпълняван между МИГ Разлог като водещ партньор, МИГ Поморие и МИГ SPLAV от Чехия. […]