МИГ АИРСР Валедолид Норт (LAG ADRI Valladolid North) – ИСПАНИЯ

Партньори от страни-членки на ЕС: 

От 1995 г. прилага стратегии по програма LEADER в този регион. В периода 2014-2020, изпълнява Стратегия за ВОМР, Заповед AYG / 287/2016 от 11 април 2016 г. за одобрение на стратегии по мярка 19 „ЛИДЕР“ от ПРСР на Кастилия и Леон 2014-2020. Асоциацията участва в изпълнен проект за сътрудничество по мярка 19.3 от ПРСР – AIRE „Подкрепа за инициативи за преселение и предприемачество“ , който е иновативна инициатива на 12 МИГ от провинции Авила, Бургос, Леон, Паленсия, Саламанка, Сеговия и Валедолид, насочена срещу обезлюдяването на териториите, повишаване на конкурентоспособността на района чрез развитие на способности, привличане на нови бизнес партньори и разпространение на иновации, знания и нови умения. Координатор е на нов проект по мярка 19.3 от PDR на Castilla и León за транснационално сътрудничество “Живи музеи” LIVING MUSEUMS/MUSEOS VIVOS, между МИГ от Испания, Румъния , Чехия и Португалия.

http://adrizonanortedevalladolid.com/