Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПОМОРИЕ
PlayPause

Партньор от България

Изпълнява Споразумение № РД50–10/25.01.2017 г. за многосекторна Стратегия за ВОМР с подкрепата на ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ чрез ПРСР, ОПОС, ОПИК и ОПРЧР за периода 2014-2020. Опитът по подмярка 19.3. е придобит при сътрудничеството с МИГ-Разлог по подготвителната фаза на проекта.