Проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Договор № РД 50-71/18.03.2021 г., сключен между МЗХГ-УО на ПРСР2014-2020 и СНЦ „МИГ-Разлог” – Водещ партньор по проекта

Партньори

Обединявайки капацитета си в общ проект за транснационално сътрудничество, партньорите си поставят за цел да работят задълбочено по хоризонталния принцип на ЕС за устойчиво развитие и защита на околната среда, залегнал в стратегиите за ВОМР и подкрепяните чрез тях обществени и бизнес проекти като ИЗВЕДАТ, СПОДЕЛЯТ И ПРИЛОЖАТ на териториите ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ ЧРЕЗ ПРИОБЩАВАНЕ, ПООЩРЯВАНЕ И ПРАКТИКУВАНЕ, ВОДЕНО ОТ МИГ, С ПОДКРЕПАТА НА ДУГИ МИГ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА.Чрез осъществяване на съвместни дейности, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво, проектът да допринесе за устойчивото развитие на местните общности и за постигане на целите на стратегиите за ВОМР на партньорите.

МИГ Разлог

Сдружение “Местна инициативна група-Разлог” е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Създадено е през 2010 година и и развива дейност, ръковадена от принципите на подхода ЛИДЕР на територията на община Разлог.

More Info

МИГ Сплав

Гражданското сдружение "Sdružení SPLAV" е създадено на 15 декември 2004 г.. Местната инициативна група на асоциация SPLAV е разположена в централната и южната част на района Rychnov nad Kněžnou и заема по-голямата част от територията му.

More Info

МИГ АИРСР Валедолид Норт

Асоциацията за интегрирано развитие на селските райони на Tierra de Campos - Северна зона на Валядолид (ADRI Valladolid North) е местна група за действие, която насърчава и управлява програми LEADER в този регион от 1995 г.

More Info

Проектът е подготвен за изпълнение между Местни инициативни групи от България, Чехия и Испания. За Водещ партньор е избран МИГ-Разлог, който е и координиращ партньор за МИГ от България. В Споразумението за партньорство са описани задълженията и отговорностите на партньорите, начините за изменение на партньорството, на времевия график и бюджета на проекта, както и на съвместните дейности. Обединявайки капацитета си в общ проект за транснационално сътрудничество, партньорите си поставят за цел да работят задълбочено по хоризонталния принцип на ЕС за устойчиво развитие и защита на околната среда, залегнал в стратегиите за ВОМР и подкрепяните чрез тях местни проекти, като ИЗВЕДАТ, СПОДЕЛЯТ И ПРИЛОЖАТ на териториите ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ ЧРЕЗ ПРИОБЩАВАНЕ, ПООЩРЯВАНЕ И ПРАКТИКУВАНЕ, ВОДЕНО ОТ ПАРТНИРАЩИ СИ МИГ. Чрез съвместни и иновативни дейности, споделяне на опит, обмен на ноу-хау, проектът да насърчи устойчивото развитие на местните общности и създаването на европейска идентичност, допълваща териториалната, регионална и национална идентичност. Целенасочената подкрепа и промотиране на типични за местните общности продукти, култура и природа, да имат принос за постигане на целите на СВОМР на партньорите. Целеви групи на проекта: представители на икономическия, гражданския и НПО сектор; посетители и туристи; местната власт. Проектът включва следните дейности, които ще бъдат изпълнявани съвместно от партньорите:

  1.  Разработване на съвместен продукт и услуга: Каталог; Флайер; Система от критерии за оценка на екологична отговорност и методика за прилагането й като нова услуга;

  2. Материални инвестиции за въвеждане на екологични практики на територията на МИГ от България и Чехия;

  3. Изследвания и проучвания;

  4. Организиране на семинари, конференции, съвместни събития и партньорски срещи;

  5. Координация на проекта;

  6. Информираност за проекта;

  7. Публичност на проекта;

  8. Промоционални и маркетингови кампании на териториите на МИГ.

Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.