Цели

Основна цел: Насърчаване на екологичната отговорност на местните общности и подобряване на баланса и взаимодействието между социално-икономическите дейности, туристическата индустрия и опазването на околната среда като водещ принцип за устойчивото развитие на селските райони на Европа.

Проектът има за цел да бъдат постигнати обществени нагласи за „зелена икономика”, био и еко производства, екологично отговорен туризъм и екологосъобразни икономически дейности. Подобряването на околната среда влияе пряко върху здравето на хората, а оттам и на качеството на живот. Темата е обединяваща за много селски райони на Европа, в т.ч. за всички партньори по проекта.

В Плана за действие за екологични иновации на ЕС еко-иновациите се определят като „всеки вид иновация, която е резултат от или цели значителен и виден напредък към устойчив растеж, посредством намаляване на вредното въздействие върху околната среда, засилване на устойчивостта на екологични влияния или постигането на по-ефективна и отговорна употреба на природните ресурси”. Концепцията на проекта се базира на общото разбиране на МИГ-партньори, че подходящите дейности, създаването и/или промотирането на еко-иновации сред местните общности могат да бъдат адекватен отговор на съвременните екологични и икономически предизвикателства, които не подминават и селските територии.

Специфични цели (СЦ):

СЦ 1: Да се подобри взаимодействието и баланса между икономическите дейности, туристическата индустрия и опазването на околната среда/природните ресурси на територията на партньориите;

СЦ 2: Да се развие екологичната култура и екологичната отговорност, вкл. чрез знания, информация и насърчаване на инициативи за пестене на ресурси, използване на здравословни местни храни, природни продукти и др.

СЦ 3: Да се приложат подходящи мерки и дейности, целящи въвеждането на местни политики и иновативни подходи за решаване на идентифицирани екологични проблеми и превенция на екологичните щети на съответните територии на МИГ като се проучат, валидират и адаптират добри национални и общоевропейски практики с фокус върху екологично ориентираните иновации;

СЦ 4: Да се повиши екологичната култура и информираността на местните общности за опазване на природата и на ресурсите;

СЦ 5: Да се реализират дребномащабни инвестиционни дейности, свързани с екологичните потребности на територията на партньорите, които да допълват целите и приоритетите на стратегиите за ВОМР, да утвърждават подхода ЛИДЕР/ВОМР, ролята на МИГ и значимостта на партньорствата и сътрудничеството на местно, национално и европейско ниво.

СЦ 6: Да се осигурят възможности за широко представяне и за мултиплициране на резултатите от проекта чрез асоциациите на МИГ, европейската ЛИДЕР мрежа, регионалните и националните селски мрежи, Европейската селска мрежа;

СЦ 7: Да се осигури устойчивост на резултатите, запазване и разширяване на сътрудничеството за реализиране на нови идеи.

 

Целеви групи на проекта: представители на икономическия, гражданския и НПО сектор; посетители и туристи; местната власт.