Проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните инициативни групи“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Договор № РД 50-71/18.03.2021 г., сключен между МЗХГ-УО на ПРСР2014-2020 и СНЦ „МИГ-Разлог” – Водещ партньор по проекта