Очаквани резултати

Дейност 1. Разработване на съвместен продукт и услуга
Дейност 2. Материални инвестиции за целите на проекта на територията на МИГ-Разлог
Дейност 3. Материални инвестиции за целите на проекта на територията на МИГ Поморие
Дейност 4. Изследвания и проучвания, свързани със сътрудничеството и със съвместния продукт, услуга
Дейност 5. Организиране на обучения, семинари, събития и партньорски срещи, вкл. по едно съвместно събитие на територията на всеки партньор, съчетано с промоционална и маркетингова кампания
Дейност 6. Координация за управление и изпълнение на проекта
Дейност 7. Информираност за проекта – електронни страници на партньорите, публикации и информационни конференции
Дейност 8. Публичност на проекта – изготвяне и разпространение на информационни материали
Дейност 9. Промоционални и маркетингови кампании на териториите на МИГ-партньори