Заключителна конференция по проекта на територията на МИГ Поморие

На 16.02.2023 г. в Залата на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие се проведе заключителна информационна конференция по повод приключване на дейностите по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г.   Присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост бяха запознати с постигнатите основни цели и резултати по проекта, изпълняван между МИГ Разлог като водещ партньор, МИГ Поморие и МИГ SPLAV от Чехия. […]

“МИГ Поморие” с екологичен проект в подкрепа на местната общност

Промоционална и маркетингова кампания на екологична тематика се проведе на територията на община Поморие. Кампанията, организирана от Местната инициативна група (МИГ), включи различни инициативи с еко насоченост, в които взеха участие представители на училища, читалища, бизнес, НПО, община и граждани. Мероприятието бе по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Събитието бе във връзка с Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности […]

Павилиони за фермерски пазар и хидрометеорологична станция са сред новите придобивки на МИГ Поморие

На 14 и 15 юни 2022 г. се проведе съвместно събитие по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Събитието е във връзка с Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. Бяха представени и придобитите материални инвестиции по проекта на територията на МИГ Поморие, а именно: – хидрометеорологична станция на рибaрското […]

МИГ Поморие започва участието си в проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

На 18.03.2021 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.355-0003-C01„Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.между ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и МИГ Разлог, в който МИГ Поморие участва като координиращ партньор. Проектът ще се изпълнява между МИГ Разлог като водещ партньор, МИГ Поморие, МИГ SPLAV от Чехия и […]