Дейности

Проектното предложение е за транснационално сътрудничество между 4 местни инициативни групи, като включва и вътрешнотериториално сътрудничество между 2 МИГ от България. Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на действие на МИГ-Разлог и МИГ Поморие (България ); МИГ АДРИ Валядолид север (Испания), МИГ СПЛАВ (Чехия). Водещ партньор по проекта е МИГ-Разлог, който е и координиращ партньор за българските местни инициативни групи.

Дейностите за сътрудничество се основават на общата позиция на партньорите да изследват и приложат устойчиви практики и иновативни подходи, които да бъдат валидирани и адаптирани за конкретните селски райони, и които са базирани на следните общоевропейски принципи за опазване на околната среда:

– Устойчиво развитие;

– Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;

– Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;

– Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;

– Информираност на гражданите за състоянието на околната среда;

– Замърсителят плаща за причинените вреди;

– Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;

– Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони;

– Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях;

– Интегриране на политиката по опазване на околната среда в местните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;

– Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.

Проектът за транснационално сътрудничество между МИГ от Българиия и страни-членки на ЕС е благоприятна възможност да се приложат локални решения за глобалните екологични проблеми на териториите на партньорите, а добрите практики, иновативните подходи и опитът в сътрудничество ще бъдат мултиплицирани.

Сътрудничеството при създаването на общи продукти и услуги, позволява разработване на новаторски решения с използване на потенциала на всички партньори. Комплексният характер на проекта изисква ИНТЕГРИРАН ПОДХОД И ИНОВАТИВНОСТ при планирането и изпълнението с участието не само на партньорите, но и на местните формални и неформални лидери, институции и организации на територията на всяка МИГ.