Заключителна конференция по проекта на територията на МИГ Поморие

На 16.02.2023 г. в Залата на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие се проведе заключителна информационна конференция по повод приключване на дейностите по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г.   Присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост бяха запознати с постигнатите основни цели и резултати по проекта, изпълняван между МИГ Разлог като водещ партньор, МИГ Поморие и МИГ SPLAV от Чехия. […]

Участие на МИГ-Разлог в промоционални и маркетингови кампании на териториите на МИГ-партньори

Първа партньорска среща, Рихнов над Кнежноу, Република Чехия От 15.02.2022 г. до 17.02.2022 г. екипът на МИГ- Разлог взе  участие в провеждане на Първа партньорска среща по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ с МИГ Поморие и Сдружение СПЛАВ в град Рихнов над Кнежноу, Чехия. На 15.02.2022г. се състоя първоначална среща между координаторите на  партньорите по проекта от България и от Чехия. Срещата на екипите на всички партньори се проведе на 16.02.2022г. от 10:00ч. в офиса на Сдружение Сплав и започна с приветствие от екипа […]

Събития на МИГ-Разлог

Информационен семинар “Екологични проблеми и екологична отговорнoст”, проведен на 18.06.2021 г. с 20 участника Изложение – дегустация на местни продукти, гр.Разлог, 10.10.2022 г. Представяне пред партньорите на обекти и проекти на територията

Материални инвестиции

В изпълнение на дейност „Материални инвестиции за въвеждане на екологични практики на територията на МИГ”, по проекта са доставени: Рекламни сгъваеми шатри – 4 малки с размери 3 м х 3 м и 1 двойна 6 м х 3 м. Всяка шатра е окомплектована със задна и странични стени и брандирана с надписи и лог, флаг с логото на МИГ-Разлог. Оборудването включва комплект тежести, сгъваеми столoве и маси с брандирани покривала; кошчета за разделно събиране на отпадъци, стелажи за брошури и LED лампи.

МОИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ОТГОВОРНОСТИ

Рециклирам!Използвам различни начини за рециклиране на стари вещи.Вместо да оставя в боклука старите си електроуреди, търся фирма, която се занимава с рециклирането им.Компостирам!Компостирам листата и тревата от моя двор и хранителните остатъци от моята кухня. Така намалявам боклука си, като същевременно подобрявам почвата в двора си и подхранвам растенията в градината си.Използвам възобновяеми енергийни източници, за да огранича замърсяването на природата!Инвестирам в поставянето на слънчеви панели за топла вода. Оставям прането си да изсъхне на слънце.Купувам местни храни и стоки!Подкрепям местните производители и заетостта. Така се пести гориво за транспортиране […]

МИГ-Разлог подписа договор за изпълнение на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

На 18.03.2021 г. между Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог” беше сключен договор за изпълнение на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Проектът „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” ще се изпълнява в партньорство между СНЦ „МИГ – Разлог”, който е водещ партньор, СНЦ „МИГ Поморие”, МИГ СПЛАВ от […]