Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
Block
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗЛОГ
PlayPause

Водещ партньор

Изпълнява Споразумение № РД50–154/21.10.2016 г. за Стратегия за ВОМР, подкрепена от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020 г.; Изпълнил е Стратегия за местно развитие по Договор № РД 50-149/13.10.2011 г. Има опит по 2 проекта за транснационално сътрудничество: Договор № РД 50-169/22.10.2014 г. по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013 г. Проектът “Създаване на мрежа от емблематични средиземноморски планини” е изпълнен в партньорство между МИГ „Terres Romanes en Pays Catalan” Франция, МИГ „Pieriki Anaptixiaki S.A.-O.L.A.” Гърция и „МИГ-Разлог” България. http://www.mig-razlog.org/embmed; Договор № РД50-18/26.02.2019 г. за подготвителни дейности по подмярка 19.3. от ПРСР 2014-2020 г. по проект “Транснационално сътрудничество за екологично отговворни местни общности в селските райони”.