МИГ Поморие започва участието си в проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

На 18.03.2021 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.355-0003-C01„Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.между ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и МИГ Разлог, в който МИГ Поморие участва като координиращ партньор. Проектът ще се изпълнява между МИГ Разлог като водещ партньор, МИГ Поморие, МИГ SPLAV от Чехия и […]

МИГ-Разлог подписа договор за изпълнение на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

На 18.03.2021 г. между Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог” беше сключен договор за изпълнение на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. Проектът „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” ще се изпълнява в партньорство между СНЦ „МИГ – Разлог”, който е водещ партньор, СНЦ „МИГ Поморие”, МИГ СПЛАВ от […]