МИГ СПЛАВ (LAG SPLAV) – ЧЕХИЯ

Партньори от страни-членки на ЕС: 

Изпълнила е Стратегии по програмите LEADER +, LEADER CR2005 и LEADER CR2006; Стратегия за местно развитие в програмен период 2007-2013 г. В периода 2014-22 г., МИГ Сплав изпълнява многофондова стратегия за ВОМР (SCLLD) с мерки по 4 програми – ИРОП (Развитие на селските райони), OPH (Заетост и социална стабилност), ПРСР и ОПОС (Подобряване и опазване на околната среда).. Опит в транснационално сътрудничество: Изпълнен проект „УСТОЙЧИВО И ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ” в партньорство с екологични организации и МИГ от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Армения. Проект „ЖИВОТ ОТ ПОЧВА” (2015-2017г.), финансиран по Програма Еразъм+ на ЕС, е изпълнен от МИГ СПЛАВ и МИГ от Финландия, НПО и институти от Румъния, Испания, Словакия, Словения, Великобритания, Унгария, Италия.

www.sdruzenisplav.cz